Verkoopsvoorwaarden

  • Bedrijfsgegevens: Roger's Fijnkost, Heldenplein 9, 1930 Zaventem, BTW 0471.338.935
  • Maatschappelijke zetel: BVBA Geurig en Warm, IJzerenleen 43, 2800 Mechelen, BTW 0471.338.935
  • Alle goederen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Bij niet-betaling binnen de afgesproken termijn zullen automatisch de wettelijke intresten aangerekend worden, met een minimum van 25€.
  • Roger's Fijnkost heeft ten allen tijde het recht af te zien van leveringen door eenvoudige mondelinge kennisgeving, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • De goederen geleverd door Roger's Fijnkost blijven eigendom van Roger's Fijnkost zolang ze niet betaald zijn.
  • Klachten:Indien er klachten zijn over niet-conforme leveringen, of over tekort geleverde goederen, dan dient deze klacht binnen de 2 uur na levering medegedeeld. In overleg met Roger's Fijnkost zal dan een oplossing gezocht worden. Indien klachten over de kwaliteit van de voedingswaren, dienen deze gefundeerd te zijn met geldige argumenten en/of bewijsstukken.
  • Geschillen: alleen de rechtbanken van Mechelen zijn bevoegd voor het oplossen van gerechtelijke geschillen.